5-(2-chlorophenyl)-1-(phenylsulfonyl)pyrazolidin-3-one

5-(2-chlorophenyl)-1-(phenylsulfonyl)pyrazolidin-3-one