4-chloro-2-[(4-chlorophenyl)amino]benzohydrazide

4-chloro-2-[(4-chlorophenyl)amino]benzohydrazide