3-(4-methoxyphenyl)-n-(4-nitrophenyl)-3-oxopropanamide

3-(4-methoxyphenyl)-n-(4-nitrophenyl)-3-oxopropanamide