Rhodanine, 3-(3,4-dimethoxyphenethyl)-

Rhodanine, 3-(3,4-dimethoxyphenethyl)-