2-(2,5-Dimethylbenzoyl)benzoic acid

2-(2,5-Dimethylbenzoyl)benzoic acid