Benzenamine, 4-nitro-N-nitroso-N-phenyl-

Benzenamine, 4-nitro-N-nitroso-N-phenyl-