p-methoxybenzylidene-(4-methylphenyl)-amine

p-methoxybenzylidene-(4-methylphenyl)-amine