2-Methyl-N-isopropylazetidine

2-Methyl-N-isopropylazetidine