1-Ethyl-2-isopropyl-3-methylaziridine

1-Ethyl-2-isopropyl-3-methylaziridine