Benzene, 1,3,5-trichloro-2,4-bis(chloromethyl)-6-methyl-

Benzene, 1,3,5-trichloro-2,4-bis(chloromethyl)-6-methyl-