1,3,5-Trichloro-2-(chloromethyl)-4,6-dimethylbenzene

1,3,5-Trichloro-2-(chloromethyl)-4,6-dimethylbenzene