4-(trichloromethyl)benzoic acid

4-(trichloromethyl)benzoic acid