(2,5-dimethylphenoxy)(trimethyl)silane

(2,5-dimethylphenoxy)(trimethyl)silane