phenyl 4-nitrobenzenesulfonate

phenyl 4-nitrobenzenesulfonate