5-([3-Amino-4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]sulfonyl)-2-(4-methyl-1-piperazinyl)phenylamine

5-([3-Amino-4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]sulfonyl)-2-(4-methyl-1-piperazinyl)phenylamine