Bis[2-hydroxy-3-diethylaminomethyl-5-chlorophenyl]methane

Bis[2-hydroxy-3-diethylaminomethyl-5-chlorophenyl]methane