1-(2-fluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene

1-(2-fluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene