2-methyl-7-nitro-1,3-benzothiazol-6-amine

2-methyl-7-nitro-1,3-benzothiazol-6-amine