2-Phenyl-4-t-butyl-6-[4-methyl-1-piperazinyl]methylphenol

2-Phenyl-4-t-butyl-6-[4-methyl-1-piperazinyl]methylphenol