n-methyl-1-phenyl-1h-tetrazol-5-amine

n-methyl-1-phenyl-1h-tetrazol-5-amine