1-Methyl-5-(trifluoromethyl)tetrazole

1-Methyl-5-(trifluoromethyl)tetrazole