2-Methyl-5-(trifluoromethyl)tetrazole

2-Methyl-5-(trifluoromethyl)tetrazole