5-(4-methyl-3-nitrophenyl)-2H-tetrazole

5-(4-methyl-3-nitrophenyl)-2H-tetrazole