N-(4-([4-(Diethylamino)-3-nitrophenyl]sulfonyl)-2-nitrophenyl)-N,N-diethylamine

N-(4-([4-(Diethylamino)-3-nitrophenyl]sulfonyl)-2-nitrophenyl)-N,N-diethylamine