5-(4-Chlorophenyl)-6,6-dimethyl-3-(4-methylphenyl)-5,6-dihydrofuro[2,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione

5-(4-Chlorophenyl)-6,6-dimethyl-3-(4-methylphenyl)-5,6-dihydrofuro[2,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione