methyl 4-(4-chlorophenyl)-5,5-dimethyl-2-{[(4-nitrophenyl)carbamoyl]amino}-4,5-dihydrofuran-3-carboxylate

methyl 4-(4-chlorophenyl)-5,5-dimethyl-2-{[(4-nitrophenyl)carbamoyl]amino}-4,5-dihydrofuran-3-carboxylate