methyl 4-(4-chlorophenyl)-2-{[(4-chlorophenyl)carbamoyl]amino}-5,5-dimethyl-4,5-dihydrofuran-3-carboxylate

methyl 4-(4-chlorophenyl)-2-{[(4-chlorophenyl)carbamoyl]amino}-5,5-dimethyl-4,5-dihydrofuran-3-carboxylate