3-methyl-4-phenylisoxazolo[3,4-d]pyridazin-7(6H)-one

3-methyl-4-phenylisoxazolo[3,4-d]pyridazin-7(6H)-one