7-[2-[1,2,3-Benzotriazin-4-ylthio]ethyl]theophylline

7-[2-[1,2,3-Benzotriazin-4-ylthio]ethyl]theophylline