1-[2-(2-Thienylmethylamino)ethyl]aziridine

1-[2-(2-Thienylmethylamino)ethyl]aziridine