1-[2-[2-Norborn-5-enylmethylamino]ethyl]aziridine

1-[2-[2-Norborn-5-enylmethylamino]ethyl]aziridine