3,5-bis-o-(4-chlorobenzoyl)-2-deoxypentofuranosyl chloride

3,5-bis-o-(4-chlorobenzoyl)-2-deoxypentofuranosyl chloride