Ethyl (Z)-(3-ethyl-4-oxo-5-piperidin-1-ylthiazolidin-2-ylidene)acetate

Ethyl (Z)-(3-ethyl-4-oxo-5-piperidin-1-ylthiazolidin-2-ylidene)acetate