1-(3,4,5-Trimethylphenyl)ethanone

1-(3,4,5-Trimethylphenyl)ethanone