p-chlorobenzylidene-(4-methoxyphenyl)-amine

p-chlorobenzylidene-(4-methoxyphenyl)-amine