N-(4-Ethoxyphenyl)-4-methylbenzenesulfonamide

N-(4-Ethoxyphenyl)-4-methylbenzenesulfonamide