2-[Bis(methylsulfonyl)amino]phenyl methanesulfonate

2-[Bis(methylsulfonyl)amino]phenyl methanesulfonate