2-[(Methylsulfonyl)amino]phenyl methanesulfonate

2-[(Methylsulfonyl)amino]phenyl methanesulfonate