4-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole

4-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole