8-Chloro-5-methyl-2-phenylquinoline

8-Chloro-5-methyl-2-phenylquinoline