1-butanol, 4-(ethylthio)-

1-butanol, 4-(ethylthio)-