5-methoxy-2-(trifluoromethyl)-1,10-phenanthrolin-4(1h)-one

5-methoxy-2-(trifluoromethyl)-1,10-phenanthrolin-4(1h)-one