(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone

(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone