5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-3,4-dihydro-2h-chromen-7-yl hexopyranoside

5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-3,4-dihydro-2h-chromen-7-yl hexopyranoside