1-phenyl-4,5,6,7-tetrahydro-1h-benzotriazole

1-phenyl-4,5,6,7-tetrahydro-1h-benzotriazole