3-Acetoxymethyl-2-tribromomethylquinoline

3-Acetoxymethyl-2-tribromomethylquinoline