ethyl (5-amino-1H-tetrazol-1-yl)acetate

ethyl (5-amino-1H-tetrazol-1-yl)acetate