3-(4-chlorophenyl)-1,5-diphenyl-1h-pyrazole

3-(4-chlorophenyl)-1,5-diphenyl-1h-pyrazole