5-(4-chlorophenyl)-1,3-diphenylpyrazole

5-(4-chlorophenyl)-1,3-diphenylpyrazole