diaminophosphorylsulfanylmethane

diaminophosphorylsulfanylmethane